Zhiwen Jiang


zhiwenji@buffalo.edu

Hi my name is Zhiwen Jiang. I'm a student in school of management at UB.

My Resume LinkedIn Profile Group Website