Palle

Palles fond för Anders forskning

Information in English

Välkommen till denna web-sida i åminnelse av min far som gick bort, plötsligt och väldigt oväntat den 20 mars, 2013, 68 år gammal. Det var hans önskan att en fond startades i hans minne för att stödja den forskning som jag bedriver. Hans tro på mig och det jag åstadkommer i mitt arbete är en fantastisk kärleksförklaring och en inspirationskälla jag alltid kommer att bära med mig. Om du önskar stödja den forskning som beskrivs nedan så kan pengar sättas in på kontot nedan. Fondens pengar kommer oavkortligt gå till att finansiera min forskning och om ni har frågor om fonden och dess struktur kan dessa ställas via e-mail till andersh@buffalo.edu. För mer detaljerad information om min forskning se forskningslänkarna ovan, gå till min Facebook sida eller kontakta mig direkt via e-mailadressen ovan.


Handelsbanken, Box 166, SE-351 04 Växjö
Routing/SWIFT no: HANDSESS
Clearing no: 6879

Account no: 721 960 618

NYA SÄTT AT BEHANDLA BAKTERIEINFEKTIONER OCH CANCER

Den forskning jag bedriver och har utvecklat de senaste åren fokuserar dels på att bättre förstå hur bakterier orsakar sjukdom, hur amning och bröstmjölk skyddar mot infektioner, samt hur vi kan använda den kunskapen till att behandla infektioner, speciellt orsakade av antibiotikaresistenta bakterier, på ett nytt och bättre sätt. Vi är också intresserade av effekten av bröstmjölk som tilläggsterapi till cancersjukdom. Således har jag de senaste åren utvecklat tre forskningsområden med hög potential som jag hoppas ska leda till nya medel att behandla patienter med svåra infektioner och cancer i framtiden.

HAMLET, ett proteinkomplex från bröstmjölk som dödar bakterier och gör dem känsliga för antibiotika.
Det är väl känt att amning skyddar små barn mot infektioner. Som doktorand i Catharina Svanborgs laboratorium i Lund upptäckte jag att ett protein från bröstmjölk, alfa-laktalbumin, när det band till en fettsyra i mjölken effektivt kunde döda både cancerceller utan att påverka friska celler samt vissa bakterier. Vi har kallat detta komplex för HAMLET (human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells). HAMLET dödar till exempel pneumockocker, de bakterier som är vanligaste orsaken till bakteriell öroninflammation och lunginflammation och i världen dödar mer än 1.6 miljoner människor per år varav 1 miljon barn (vilket motsvarar 11% av alla barn som dör innan 5 års ålder). HAMLET dödar alla varianter av denna bakterie, även de stammar som är resistenta mot olika klasser av antibiotika och av stort intresse är att bakterierna inte kan bli resistenta mot HAMLET. Genom att bättre förstå hur HAMLET dödar dessa bakterier hoppas vi kunna utveckla nya antibiotika som inte kommer att leda till utveckling av antibiotikaresistens i framtiden.

Nyligen har vi också upptäckt att HAMLET har viktiga effekter på bakteriesorter som HAMLET inte själv kan döda. Vi har sett att om vi behandlar antibiotikaresistenta Stafylokocker (MRSA) eller andra resistenta bakterier med HAMLET i kombination med de antibiotika som de är resistenta mot, blir bakterierna känsliga för dessa antibiotika igen och vi kan således behandla infektioner som tidigare var komplicerade eller omöjliga att behandla. Vi försöker nu utveckla detta koncept för att kunna använda HAMLET som en tilläggsterapi till vanliga antibiotika för att öka behandlingseffektiviteten av infektioner i kliniken.

Nya vacciner mot bakterieinfektioner.
Vi har också nyligen börjat förstå hur pneumokocker och andra luftvägsbakterier orsakar infektioner. De flesta av dessa bakterier tillhör vad vi skulle kunna kalla vår normalflora och de vaccin som utvecklats har haft målet att eliminera dessa bakterier helt, vilket inte alltid behöver vara optimalt då andra bakterier, med mer komplicerade infektionsmönster kan komma att ta deras plats. Istället har vi just upptäckt att bakterier som växer tyst i symbios med oss människor bakom näsan ser väldigt annorlunda ut än de bakterier som lossnar och orsakar infektioner som lunginflammation, öroninflammation och blodinfektion. Genom att vaccinera med de molekyler bakterierna använder när de infekterar, molekyler de inte uttrycker när de sitter tysta bakom näsan, så hoppas vi åstadkomma ett vaccin som bara slår ut de bakterier som orsakar infektion och inte de som har en positiv roll som del av vår normalflora.

Bröstmjölk som tilläggsterapi mot cancer.
Sedan vår upptäckt att HAMLET dödar cancerceller har jag varit i kontakt med 100-tals cancerpatienter som druckit bröstmjölk mot sin cancer. Av den feedback jag fått så har mjölken haft två effekter. Den allmäna effekt alla patienter erfar är att bröstmjölk ökar deras livskvalitet. De har lättare att ta sig igenom och komma igen efter konventionell terapi och har mycket mindre biverkningar, vilket har dokumenterats i en studie från Kalifornien. Den andra effekten är att individer har erfarit starka terapeutiska effekter av mjölken som minskat deras cancersjukdom. Baserat på dessa anektdotiska erfarenheter planerar vi nu att genomföra en kontrollerad klinisk studie där bröstmjölk används som tilläggsterapi mot olika cancersjukdomar. Denna studie kommer starta inom ett år eller två, mycket baserat på vår förmåga att etablera finansiering.